REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep Internetowy - dietetykklaudia.pl

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży produktów cyfrowych za pośrednictwem sklepu internetowego: www.dietetykklaudia.pl prowadzonego przez:

Klaudia Damijan „Gabinet Dietetyki Klinicznej Klaudia Damijan”
NIP: 682 177 71 41
ADRES: ul. 3 Maja 161, 32-100 Proszowice

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

3. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1. Dietetyk ¬– Klaudia Damijan świadcząca usługi dietetyczne za pośrednictwem Sklepu i posiadająca wymagane kwalifikacje do świadczenia usług dietetycznych.
2. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
6. Produkt/Produkt elektroniczny – dostępne w Sklepie usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci konsultacji dietetycznych online oraz treści cyfrowe oferowane w Sklepie w postaci planów dietetycznych.
7. Regulamin - niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.
8. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem dietetykklaudia.pl, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
9. Sprzedawca- Klaudia Damijan „Gabinet Dietetyki Klinicznej Klaudia Damijan” NIP: 682 177 71 41 ADRES: ul. 3 Maja 161, 32-100 Proszowice,
10. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
11. Zamówienie – zamówienie na Produkty złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

II Postanowienia ogólne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy o usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci konsultacji dietetycznych on-line oraz umowy sprzedaż planów dietetycznych w formie plików cyfrowych w formacie PDF.

2. Warunkiem zakupu planu dietetycznego nie jest rejestracja Kupującego i założenie Konta w Sklepie.

3. Klient może złożyć „Konto Klienta”. W tym celu Klient dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail oraz hasło wraz z danymi potrzebnymi do umowy i faktury za pomocą formularza.

4. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

5. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie osobom trzecim.

8. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
• dostępu do statusu oraz historii zamówień;
• otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
• informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
• zmienić swoje dane;
• zmienić swoje hasło;
• sprawdzić swoje zamówienia;
• całkowicie usunąć swoje konto.

9. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

10. W celu korzystania ze sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego. Aby złożyć Zamówienie niezbędne są:
1. połączenie internetowe,
2. standardowa przeglądarka internetowa,
3. aktywny adres e-mail i numer telefonu,
4. włączona obsługa plików cookies,
5. zainstalowany program FlashPlayer.

11. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą. Określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz wyznacza prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

12. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto w Polskich Złotych (PLN).

13. Zakazanym jest dostarczenie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.

14. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

15. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia Produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.

16. Kupujący w zakresie korzystania z jakiegokolwiek Produktu nie jest uprawniony do:
- rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach;
- ingerowania w jego zawartość;
- publikacji,
- dystrybucji,
- powielania;
- usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;
- oddawania w najem;
- jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.

17. Kupujący nabywający Produkt ze Sklepu zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z niego w formie elektronicznej czy papierowej w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, wydawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy Produktu (Kupującego) z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

18. Dietetyk posiada stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji dietetycznych w zakresie oferowanych konsultacji oraz świadczeń i badań.

19. Dietetyk dokłada należytej staranności w celu zapewnienia działania zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie standardami uwzględniając poszanowaniem praw Klienta, zasady etyki i poufności.

20. Konsultacje dokonywane przez Dietetyka mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej

21. Klient przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Sprzedawcę nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta, z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt porad i zabiegów dietetycznych.

22. Klient przyjmuje do wiadomości, iż konsultacje udzielane przez Dietetyka zawierają indywidualną interpretację stanu zdrowia Klienta i wyników badań z uwzględnieniem aktualnej wiedzy i doświadczenia Dietetyka oraz oparte są na założeniu, że Klient nie zataił jakichkolwiek wiadomości i w wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę.

23. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, zaleceń oraz suplementacji niezgodnych z wytycznymi przekazanymi przez Dietetyka.

24. Klient przyjmuje do wiadomości, że niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez dietetyka, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu.

III Składanie zamówienia

1. Zamówienia w formie elektronicznej nie mają ograniczeń terytorialnych.

2. Kupujący chcąc dokonać zamówienia na stronie Sklepu, wybiera określony produkt/produkty poprzez kliknięcie na przycisk „do koszyka”, a następnie określa sposób płatności. Po wykonaniu ww. czynności potwierdza zamówienia klikając w przycisk „Kupuję i Płacę”

3. Kupujący postępuje zgodnie z formularzem zamówienia, podając m.in. swoje dane, numer telefonu, adres email.

4. Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest wiadomość elektroniczna przysłana na adres email podany przez Kupującego.

5. Sklep niezależnie od postanowień punktu powyższego może dokonać telefonicznego potwierdzenia złożonego zamówienia.

6. Kupujący ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe. Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Kupującego. W przypadku wpisania błędnych danych Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia. W takiej sytuacji obowiązkiem Sprzedawcy jest skontaktowanie się z Kupującym w celu uzgodnienia prawidłowych danych.

IV Forma dostawy i metoda płatności

1. Dostawa produktów objętych Zamówieniem odbywa się poprzez dostarczenie ich mailem.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.

3. Dostępne formy płatności:
• Przelew tradycyjny
• Przelewy online
• Raty Alior, mBank
• Przedpłata
• Płatność BLIK-iem

4. W przypadku wyboru „Przelewu bankowego” jako formę płatności po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Następnie otrzyma wiadomość e-mail z niezbędnymi danymi do opłacenia Zamówienia.

5. Jeśli Kupujący jako formę płatności wybrał „Blue Media”, zostanie przekierowany na stronę systemu Blue Media w celu dokonania płatności. Po wykonanej płatności nastąpi powrót na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą:
1. Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego
2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

V Realizacja Zamówienia

1. Gdy Kupujący złoży i opłaci Zamówienie, otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia oraz zamówionym planem dietetycznym.

2. W przypadku, gdy wybrana metoda płatności to „przelew bankowy”, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Zamówienie do 3 dni od momentu jego złożenia.

3. Produkt elektroniczny zostanie przesłany Klientowi w przeciągu 24h od zaksięgowania wpłaty. Sprzedawca czeka na wpłatę od Klienta 3 dni, potem zamówienie uznaje się za nieważne. Brak podania w tytule przelewu numeru zamówienia może znacznie wydłużyć czas realizacji zamówienia, nie dłużej jednak niż 30 dni.

4. Realizacja Zamówienia polega na wysłaniu do klienta planu dietetycznego przez system. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za awarie techniczne Sklepu niezależne od niego i zobowiązuje się jak najszybciej dosłać zakupione materiały do Kupującego.

5. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, albo, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem– od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6. Klient ma 90 dni na pobranie planu dietetycznego z linku przesłanego wraz z potwierdzeniem zamówienia. Po tym czasie link stanie się nieaktywny. Klient może zwrócić się do Sprzedawcy w celu przedłużenia tego czasu, bądź o ponowne wysłanie nowego linku do ebooka po czasie ważności pierwszego linku.

VI Konsultacje dietetyczne on-line

1. Po zakupieniu Produktów w postaci konsultacji dietetycznych on-line, Sprzedawca w terminie 48 godzin od dokonania płatności w sposób określony w § 4 Regulaminu, kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając mu następujące materiały do uzupełnienia:
• kwestionariusz dietetyczny zawierający wywiad medyczny, żywieniowy, tryb życia itp.,
• pliki dotyczące preferencji żywieniowych
• tabelę kontroli wyników masy ciała i obwodów ciała

2. Po zakupieniu Produktów w postaci konsultacji dietetycznych on-line za pośrednictwem Sklepu Klient jest zobowiązany do odesłania wysłanych przez Sprzedawcę plików, załączenia aktualnych wyników badań krwi.

3. Plan dietetyczny jest przygotowywany na podstawie przesłanych przez Klienta materiałów, wyników badań krwi oraz preferencji żywieniowych.

4. Plan dietetyczny jest dopasowywany indywidualnie do Klienta, uwzględnia jego jednostki chorobowe, tryb pracy, umiejętności kulinarne, preferencje smakowe.

5. Plan dietetyczny jest 7 dniowy, zawiera listę zakupów oraz sposoby przygotowywania potraw.

6. Plan dietetyczny jest przesyłany Klientowi w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania uzupełnionych materiałów, o których mowa w § 6 ust. 1.

7. Dokonując zakupu Produktów w postaci konsultacji dietetycznych on-line Konsument wyraża zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy co pociąga za sobą konieczność zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

VII Wizyta kontrolna on-line

1. Wizyta kontrolna online w ramach konsultacji dietetycznych on-line poprzedzona jest ustaleniem i zarezerwowaniem terminu jej odbycia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pomocą wiadomości email.

2. W przypadku, gdy o ustalonej godzinie wizyty kontrolnej online oraz w okresie następnych 15 minut Klient nie odpowiada na kontakt Sprzedawcy, a po stronie Sprzedawcy zachodzi gotowość do świadczenia usługi, wówczas usługę uznaje się za wykonaną prawidłowo, wobec czego nie ma możliwości zwrotu uiszczonej przez Klienta opłaty.

3. W przypadku wyboru terminu wizyty kontrolnej przypadającego w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy Klient wyraża zgodę na wykonanie usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy i przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku określonym w ust. 2 a także gdy konsultacja online się odbędzie Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, z powodu wykonania świadczenia przez Sprzedawcę.

4. Konsultacji dietetycznej online nie stanowi zadanie pytania dotyczącego ceny usługi, danych firmy, kwalifikacji Sprzedawcy oraz innych treści, mających charakter techniczny i nie związanych z problemami dietetycznymi lub/i zdrowotnymi Klienta.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowych badań w celu dokonania dokładnej analizy przypadku.

6. Jeżeli występują podejrzenia chorób, w związku z dolegliwościami Sprzedawca może zlecić dodatkowe badania krwi, celem przeprowadzenia wizyty kontrolnej online.

VIII Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu planu dietetycznego (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

IX Reklamacje składane przez Klientów dokonujących zakupu jako Konsumenci

1. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad, w przypadku Produktów elektronicznych. W przypadku usług w postaci konsultacji dietetycznych on-line Sprzedawca realizuje je z zachowaniem należytej staranności.

2. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres: ul. 3 Maja 161, 32-100 Proszowice lub drogą elektroniczną na adres email: kontakt@dietetykklaudia.pl

3. Klient w reklamacji powinien wskazać imię, nazwisko, datę oraz przedmiot złożonego zamówienia pozwalające na jego identyfikację, wskazać wadę produktu oraz określić swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą, dane kontaktowe pozwalające na skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni za pomocą środka komunikacji za pomocą, którego reklamacja została złożona, chyba że Klient w reklamacji wskaże formę w jakiej oczekuje udzielenia odpowiedzi.

5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż oferowane Produkty nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt porad i zabiegów dietetycznych.

X Ochrona danych osobowych

1. Informuje się Klientów, że administratorem danych osobowych zbieranych w procesie sprzedaży za pośrednictwem sklepu: dietetykklaudia.pl jest:

Klaudia Damijan „Gabinet Dietetyki Klinicznej Klaudia Damijan”
NIP: 682 177 71 41
ADRES: ul. 3 Maja 161 32-100 Proszowice

na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami) dane osobowe przetwarzane są w celu:
• realizacji umowy sprzedaży,
• dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Dane osobowe przekazywane są operatorom systemów płatności w celu realizacji umowy.

3. W celu świadczenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych oraz monitorowania jakości usług Sklepu po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

4. Klient podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania zakupu w sklepie internetowym.

5. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Klient może dokonać samodzielnie w każdej chwili po zalogowaniu się lub też może skontaktować się ze Sklepem m.in. wysyłając wiadomość email na adres kontakt@dietetykklaudia.pl

6. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Klienta danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności: wezwania Klienta do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych.

7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Bazy danych zarejestrowane są zgodnie z wymogami w rejestrze zbiorów danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI Przepisy Końcowe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://dietetykklaudia.pl/regulamin.

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów, korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI