POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.dietetykklaudia.pl jest Klaudia Damijan prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Dietetyki Klinicznej Klaudia Damijan”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. 3 Maja 161, 32-100 Proszowice, NIP 682 177 71 41.

2. W razie wątpliwości bądź w celu wykonania przysługujących klientowi uprawnień ze Sprzedawcą należy kontaktować się:
• drogą mailową na adres email: kontakt@dietetykklaudia.pl
• drogą pocztową na adres: ul. 3 Maja 161, 32-100 Proszowice.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest:
• przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania Umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - wystawienie faktury za zakupiony Produkt oraz wykazanie jej w prowadzonej przez Sprzedającego dokumentacji księgowej (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
• w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie treści marketingowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO),
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem - w celu rozpatrywania reklamacji dotyczących Produktów zakupionych w Sklepie (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
• w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym – www.dietetykklaudia.pl/sklep
• organy władzy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
• podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora w celu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

5. Dane osobowe Klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.

6. Klientowi przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia niniejszej umowy.

8. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e w związku z motywem 39 preambuły RODO dane osobowe Klientów przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane uwzględniając cele przetwarzania cele przetwarzania i także obowiązki prawne obligujące podmiot do przetwarzania danych.

9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź do organizacji międzynarodowych.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI